Nhập chứng từ phát sinh

Phần 3: các nút lệnh nhập liệu

 

 

Có 3 lệnh dùng để thêm 1 dòng định khoản mới gồm F2, F3, F4

 

F2-Thêm định khoản

F3-Thêm hóa đơn

F4-Thêm chứng từ

F5-Sửa

Qui trình khi thực hiện các lệnh Thêm, Sửa như sau :

F6-Xóa

F7-Các lệnh khác

F8- Xuất kho giá vốn tự động

    Sau khi bạn đã nhập liệu Doanh thu và Thuế đầu ra của 1 tờ Hóa đơn thì nút lệnh <F8-Xuất kho giá vốn> sẽ sáng lên để bạn có thể chọn thực hiện định khoản tự động phần giá vốn tương ứng. Bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Tự động xuất kho giá vốn hàng bán 

    Tuy nhiên, bạn nên chọn thực hiện chức năng Xuất kho giá vốn tự động cho cả tháng 1 lần vào cuối tháng - nếu không cần phải theo sát số liệu xuất kho hàng ngày.

Kết thúc : Thoát khỏi chức năng nhập chứng từ phát sinh.

 

 

N.M.A.D.Đ.P