Nhập chứng từ phát sinh

Phần 4: khai báo nhập liệu tự động

 

 

 

Chức năng này được gọi từ màn hình Nhập chứng từ phát sinh, tại nút F7-Các lệnh khác , chọn lệnh Khai báo nhập liệu tự động.  Ðây là chức năng mạnh và uyển chuyển, nhằm giúp cho thao tác nhập liệu được tự động hóa, giảm bớt các thao tác lặp lại. Bạn có thể tự khai báo để phù hợp với thực tế chứng từ trong doanh nghiệp của bạn.

 

Nội dung của chức năng này :

Cách thức khai báo :

 

Việc khai báo này được bóc tách đến từng Loại chứng từ, trong mỗi Loại chứng từ thì có 3 tình huống là F2-Thêm định khoản, F3-Thêm hóa đơn, F4-Thêm chứng từ . Trong mỗi tình huống thì bạn lần lượt chọn theo các nội dung sau :

 

(1)- Các chỉ tiêu được tự nhập liệu giống dòng phát sinh trước đó :

(2)-  Các chỉ tiêu được + 1 : (tự động tăng Số thứ tự thêm 1)  

(3)- Tự động ghi Ngày ghi sổ  theo Ngày chứng từ :

(4)- Tự động ghi Số hóa đơn theo Số chứng từ :

(5)- Sau khi chọn lệnh thêm F2 (hoặc F3 hoặc F4) thì con trỏ nhập liệu sẽ đến đứng tại vùng nào :

(6)- Điền (cập nhật) thông tin của chi tiết cấp 1, cấp 2 cho hóa đơn, phiếu thu, chi :

(7)- Nút lệnh <Chọn theo thiết lập ban đầu của KTVN> :

 

N.M.A.D.Đ.P