Tham khảo

  Giới thiệu  |  Sao chép  |   Hướng dẫn   |  Tham khảo

 

Chế độ nghiệp vụ :

   Bộ Tài Chính : http://www.mof.gov.vn

   Tổng Cục Thuế : http://www.gdt.gov.vn

Trang tin hữu ích :

   Chúng Ta (chia sẻ tri thức, phát triển văn hóa, khai sáng cá nhân & cộng đồng) : http://www.chungta.com

   Đọc OSHO để tìm hiểu chính mình : http://oshovietnam.org

Phần mềm kế toán khác :

   Tìm kiếm trên mạng : http://www.google.com/search?hl=hp&q=%22phan+mem+ke+toan%22

   Một số sản phẩm đã có bề dày lịch sử trên thị trường : lacviet , effect , fast , misa , bravo , ...

http://www.ktvn.com.vn