Nhập chứng từ phát sinh

 

Mục hướng dẫn này gồm các phần :

 

Phần 1 : Màn hình nhập liệu và khái niệm ban đầu

Phần 2 : Nội dung các vùng và qui cách nhập liệu

Phần 3 : Nội dung các nút lệnh 

Phần 4 : Các khai báo nhập liệu tự động

 

Lưu ý : Bạn chỉ nhập chứng từ phát sinh sau khi đã thực hiện khai báo xong cho các danh mục tài khoản, tiểu khoản và chi tiết. Trong khi nhập liệu phát sinh, nếu có phát sinh thêm các Chi tiết cấp 1 nào đó thì cũng có thể khai báo bổ sung chi tiết đó ngay (bằng cách nhập dấu cộng <+> vào Mã chi tiết và Enter), nhưng trước đó bạn phải khai báo "mồi" ít nhất 1 chi tiết cho TK Mẹ đó.

 

N.M.A.D.Đ.P