Nhập chứng từ phát sinh

Phần 1: màn hình nhập liệu và khái niệm ban đầu

 

 

 

Mọi loại chứng từ phát sinh đều được nhập liệu tại màn hình này. Màn hình này chứa đầy đủ các chỉ tiêu cho mọi loại chứng từ, nhưng khi nhập liệu thì tùy theo tính chất của từng Loại chứng từ và của định khoản hiện tại mà một số chỉ tiêu sẽ tự động bỏ qua không cần nhập. 

 

Trình bày của màn hình nhập liệu gồm 2 phần chính :

 

1 - Phần danh sách các phát sinh đã nhập (phần phía trên) : chỉ xem, không sửa được. 

2 - Phần các vùng nhập liệu (nằm phía dưới)

Tiêu thức để xác định các loại Chứng Từ trong KTVN :

 

Một chứng từ có thể được ghi chép thành nhiều dòng định khoản phát sinh trong danh sách Chứng từ phát sinh. Dưới đây là các Tên chứng từ  và tiêu thức để xác định các chứng từ đó :

 

Tên chứng từ

Gồm các dòng phát sinh có cùng các chỉ tiêu sau

1- Chứng từ

 Số chứng từ + Ngày chứng từ

2- Phiếu thu

 Số chứng từ + Ngày chứng từ + Ghi nợ TK 111x

3- Phiếu chi

 Số chứng từ + Ngày chứng từ + Ghi có TK 111x

4- Phiếu nhập

 Số chứng từ + Ngày chứng từ + Ghi nợ các TK thuộc Loại Tồn kho hoặc Nhập xuất

5- Phiếu xuất

 Số chứng từ + Ngày chứng từ + Ghi có các TK thuộc Loại Tồn kho hoặc Nhập xuất

6- Phiếu chuyển kho

 Số chứng từ + Ngày chứng từ + Ghi nợ đồng thời Ghi có các TK thuộc Loại Tồn kho trong 2 kho khác nhau.

7- Hóa đơn

 Loại hóa đơn + xeri + Số HÐ + Ngày HÐ

8-Chứng từ ghi sổ (CTGS )

 Loại chứng từ + Tháng + Số CTGS

 

Cùng với các tiêu thức trên, mỗi chứng từ còn đồng thời đều phải cùng thuộc về một  <Loại chứng từ > và cùng một  <Ngày ghi sổ>

 

 

N.M.A.D.Đ.P