Khai báo danh mục tài khoản, tiểu khoản, chi tiết và số dư đầu năm

 

I/ Khai báo danh mục tài khoản và tiểu khoản

 

 

Nội dung các chỉ tiêu của một tài khoản, tiểu khoản :

 

Mã tài khoản :  

Lưu ý : 2 khái niệm Tiểu khoản Chi tiết  trong chương trình là khác nhau.

Tên tài khoản :  Dài tối đa 60 ký tự.

 

Số dư nợ, dư có đầu năm :  

Thuộc tính Ngoại tệ :  

Thời hạn :  

Tính chất của tài khoản : để qui định tính chất khi mở chi tiết cho tài khoản. Bạn chọn 1 trong 4 tính chất sau: 

Các nút lệnh cập nhật (thêm, sửa, xóa) cho danh mục tài khoản, tiểu khoản :

II/ Khai báo danh mục chi tiết cấp 1

Màn hình khai báo Danh mục chi tiết của TK loại  <1.Thông thường> và <2. Khách hàng> có dạng như sau :

 

 

Màn hình khai báo Danh mục chi tiết của TK loại  <3.Tồn kho> và <4. Nhập xuất> có dạng như sau :

 

 

Nội dung các chỉ tiêu của danh mục chi tiết cấp 1 :

 

Mã chi tiết :

Tên chi tiết : Dài tối đa 60 ký tự.

 

 Số dư nợ, dư có  :  

Thuộc tính Ngoại tệ :  Tương tự như Danh mục Tài khoản, tiểu khoản.

Thời hạn :  Chỉ dủng cho các các TK 121, 131, 136, 138, 139, 159, 331, 336, 338, 352

 

Nếu TK Mẹ có khai báo Tính chất 2. Khách Hàng thì sẽ có thêm các chỉ tiêu :

 

Ðịa chỉ : Ðịa chỉ của khách hàng dài tối đa 60 ký tự.

Ðiện thoại : Số điện thoại của khách hàng dài tối đa 12 ký tự.

Mã số thuế : Mã số thuế của khách hàng dài tối đa 18 ký tự.  

Các chỉ tiêu này sẽ được dùng để điền tự động khi nhập chứng từ phát sinh cho Loại chứng từ Phiếu thu, Phiếu chi : Nếu Chi tiết là loại TK Khách Hàng hoặc Tạm ứng thì : Vùng HọTên, Ðịa Chỉ của phiếu sẽ được tự động điền theo các khai báo này.

 

Nếu TK Mẹ có khai báo Tính chất 4. Nhập Xuất thì sẽ có thêm các chỉ tiêu :

 

Ðơn vị tính :  Dài tối đa 6 ký tự.

Số lượng :  Dùng để nhập số lượng tồn đầu năm của từng mặt hàng.

Ðơn giá :  Dùng để nhập đơn giá đầu năm của từng mặt hàng.

 

Nếu TK Mẹ có khai báo Tính chất 3. Tồn Kho thì : Ngoài các chỉ tiêu Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá còn có thêm chỉ tiêu Mã kho:

 

Mã kho :  Mã kho ghi kèm theo mặt hàng để xác định mặt hàng nằm riêng trong từng kho. Lưu ý : Khi bạn khai báo mặt hàng trong Kho này thì các kho khác tự động có mặt hàng đó, chỉ khác nhau về số lượng tồn đầu năm do bạn nhập riêng cho từng kho.

 

Các nút lệnh cập nhật (thêm, sửa, xóa) cho danh mục chi tiết cấp 1 :

III/ Khai báo danh mục chi tiết cấp 2

IV/ Ghi chú

 

Các khả năng đặc biệt khi cập nhật cho danh mục tài khoản, tiểu khoản : 

Các khả năng đặc biệt khi cập nhật cho danh mục chi tiết cấp 1, chi tiết cấp 2 : 

 

N.M.A.D.Đ.P