Khai báo các tài khoản đồng bộ

 

 

Khái niệm :

 

Trình tự khai báo các danh mục tài khoản + các tài khoản đồng bộ + danh mục chi tiết  :

Cách khai báo các tài khoản đồng bộ :

Ví dụ một số nhóm đồng bộ thường được sử dụng trong thực tế :

 

        1 - Với đơn vị thương mại và mức phân cấp chi tiết của hàng hóa đơn giản.

Trong danh mục tài khoản, chỉ mở tiểu khoản hàng hóa thông thường là TK 1561, và tài khoản doanh thu thông thường là TK 5111. Sau đó bạn khai báo tài khoản đồng bộ :

    - Nhóm Hàng hóa tiêu thụ : gồm các tài khoản 1561, 5111

        2 - Với đơn vị thương mại và mức phân cấp chi tiết hàng hóa có nhiều cấp chủng loại...

Trong danh mục tài khoản, bạn tổ chức các tiểu khoản cấp dưới cho TK 1561, ví dụ : 1561A-Nhóm hàng A, 1561B-Nhóm hàng B, .v.v.. và bạn cũng mở các cấp dưới tương ứng cho TK 5111 (5111A, 5111B)  rồi sau đó khai các nhóm TK đồng bộ như sau :

    - Nhóm hàng hóa A gồm các tài khoản : 1561A, 5111A

    - Nhóm hàng hóa B gồm các tài khoản : 1561B, 5111B

        3 - Với đơn vị sản xuất thành phẩm

Trong danh mục tài khoản, bạn tổ chức các tiểu khoản cấp dưới theo nhu cầu phân cấp, sau đó sẽ khai báo các nhóm Tài khoản đồng bộ, ví dụ đơn giản :

    - Nhóm Thành phẩm, gồm các tài khoản : 155, 5112

    - Nhóm chi phí SX, gồm các tài khoản : 154, 621,622

Hoặc bạn cũng có thể có nhu cầu khai chi tiết của cả 2 nhóm trên giống nhau thì đặt chung thành 1 nhóm là:

    - Nhóm chi phí SX-TP, gồm các tài khoản : 154, 621, 622, 155,5112

Nếu bạn cần tổ chức phân cấp nhiều loại chi phí và thành phẩm thì bạn cũng tổ chức các tiểu khoản trước khi khai báo nhóm Đồng bộ,  tương tự như ví dụ 2 ở trên.

        4 - Với đơn vị hoạt động xây lắp

Đơn vị xây lắp có đặc trưng là yêu cầu báo cáo Bảng Chi phí - Doanh thu - Lãi lỗ cho từng công trình, vì vậy bạn tổ chức các tài khoản đồng bộ của nhóm này là :

    - Nhóm chi phí giá thành lãi lỗ, gồm các tài khoản : 154, 621, 622, 511

Nếu bạn cần tổ chức phân cấp nhiều loại công trình thì bạn cũng tổ chức các tiểu khoản trước khi khai báo nhóm Đồng bộ,  tương tự như ví dụ 2 ở trên.

        5 - Với đơn vị hoạt động nhiều ngành nghề

Trước hết, có một số tài khoản mà nhiều ngành nghề đều cần dùng (như 154, 511, v.v.) thì bạn cần tổ chức phân tách các ngành nghề khác nhau trong các tiểu khoản khác nhau, Sau đó, nếu ngành nghề nào cần tổ chức tài khoản đồng bộ thì bạn Khai các nhóm đồng bộ theo các tiểu khoản đã được phân tách.

Các lưu ý khi Thêm Bớt các tài khoản trong 1 nhóm : 

 

N.M.A.D.Đ.P