x

x

 

Thiết lập cho Symantec

 

Bước 1 : đến màn hình để chọn

 

 

Bước 2 : chọn thư mục loại trừ

 

 

Ghi chú : với máy con (trạm) trong mạng LAN : cũng làm tương tự, nhưng chọn ổ đĩa K: là ổ đĩa đã Map Network Driver.
 

Đóng