x

x

 

Thiết lập cho Avira

 

Phần 1 : Loại trừ khi quét virus.

 

Phần 2 : Loại trừ khi giám sát ngầm.

 

Ghi chú : với máy con (trạm) trong mạng LAN : cũng làm tương tự, nhưng chọn thư mục là K: , và tên tập tin K:\KTVN.EXE  (K: là ổ đĩa đã Map Network Driver).
 

Đóng