x

x

 

Thiết lập cho AVG

 

 

Ghi chú : với máy con (trạm) trong mạng LAN : cũng làm tương tự, nhưng chọn tên tập tin KTVN.EXE/KTV9.EXE nằm trên ổ đĩa  K: (là ổ đĩa đã Map Network Driver).
 

Đóng