Lan Speed Monitoring - Free tools

 

 

Chương trình này dùng để kiểm tra tốc độ Ghi và Đọc dữ liệu qua mạng LAN, giám sát tình trạng kết nối. Chỉ cần chạy nó trên Máy Trạm (máy con), chọn thư mục đã được chia sẻ từ Máy Chủ (hoặc ổ đĩa đã được MAP tại máy trạm này), rồi nhấn Start. Kết quả được báo cáo ra tập tin văn bản để bạn biết sự cố nếu có.

Chương trình đơn giản dễ dùng ngay cả với các bạn không có kiến thức nào về mạng LAN. Theo đó bạn biết có vấn đề với mạng LAN của mình để nhờ kỹ thuật viên đến xử lý.

Tải chương trình

 

English :

This simple tool test real speed write and read data over the network LAN, monitor the connection status. Just run it on the workstation, select the folder that has been shared from server (or mapped drive from this workstation), then click Start. The results are reported into the text file so that you know if there is a problem.

Download

 

Đóng