Khai báo danh mục vụ việc

 

 

 

Theo yêu cầu của chế độ kế toán, tất cả các số liệu kế toán đã được khai báo trong Danh mục Tài khoản -  Chi tiết và cũng đã được báo cáo trong hệ thống Sổ sách và Báo cáo chuẩn. Tuy nhiên, có thể có một số khoản mục ta cần theo dõi theo yêu cầu riêng, ví dụ :

 

Ví dụ 1 : Các doanh nghiệp xây lắp có nhu cầu Báo cáo nhanh tổng số tiền đã chi ra cho một công trình xây dựng hiện giờ là khoảng bao nhiêu tiền, trong khi tiền chi ra (Ghi có TK 111, 112, 311) đang đuợc Ghi nợ cho nhiều tài khoản : TK 141, 152, 331, 334, 621, 627, 154, v.v..

Ví dụ 2 : Đơn vị cần Báo cáo tổng hợp số liệu các chi phí Quản lý (TK 642) theo từng Phòng Ban, trong khi TK 642 lại đang mở tiểu khoản 6421, 6422,.., 6428 theo yêu cầu quản lý riêng :

Lưu ý : Quản lý các số liệu theo vụ việc chỉ tập hợp được chi phí phát sinh (không phân biệt được phát sinh nợ hay phát sinh có), ngoài ra cũng không quản lý số dư đầu, cuối của vụ việc. Do đó, việc quản lý theo vụ việc chỉ mamng tính chất phụ thêm (như là hệ thống ghi chú thêm để xem) chứ không thể dùng để quản lý như 1 sổ chi tiết kế toán.

 

Nội dung các các chỉ tiêu của danh mục vụ việc :

Các thao tác cập nhật (thêm, sửa, xóa) cho danh mục vụ việc cũng tương tự như danh mục tài khoản.

 

 

N.M.A.D.Đ.P