Khai báo danh mục kho hàng

 

Nội dung các các chỉ tiêu của danh mục kho :

 

N.M.A.D.Đ.P